40#

*காதல்தான்

எவ்வளவு மகத்தானது

காதலர்கள்கூட

அதற்கொரு பொருட்டல்ல!*