மூன்றாம் விதி

 

உறக்கம் வர உலகம் மற

மனசுக்குள் மாட்டுமந்தை

மௌனமாய் எண்ணிப் பார்.

கனவுகளும் கணக்குகளும் நல்ல கூட்டு

சில சமயங்களில்

தூங்குவதை விட

தூங்கப் பண்ணுவதும்

தூங்காமலிருப்பதுவும்

கடினமாகிறது.