பிரம்மா-வகையறா

 

நல்ல பாம்பு

இன்று விடு முறை

துங்கிட்டிங்களா

கிளிமூக்கு

மிளகாய்பழம்

தமில் வாழ்க

ராமருக்கு கோவில்

போஸ்ட் மார்ட்டம்

மஞ்சள் கலர்

சிலை திறப்பு விழா

true love

தொடு வானம்

மூக்கு கண்ணாடி

பிரம்மா