நிறம்

நிறம்

அக்கரையின் இக்கரையில்

மரகத கிழமை

இந்தியாவின் 500 காசுகள்

மழலையின் இளமை

லாசராவின் கனவு

பாரதியின் மாலை வானப் பரிதி

பிள்ளை கண் கொத்தும் அரவம்

அனைத்தும் வண்ண ஒப்பு.